RODO

INFORMACJA DLA PACJENTA W ZWIĄZKU ZE ZBIERANIEM JEGO DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Pacjenci,
1.      Administratorem danych osobowych Pacjentów jest podmiot leczniczy Ortopedika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323292, posiadającą NIP 5242676270, REGON 141735293, tel. 22 510 26 62, e-mail: ortopedika @ortopedika.pl.
2.      Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@ortopedika.pl, adres: ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa.
3.      Dane osobowe zbierane są w celu leczenia, diagnozy medycznej, profilaktyki zdrowotnej, zapewnienia opieki medycznej lub zabezpieczenia społecznego, zarządzania systemem i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, zawierania umów o świadczenie usług zdrowotnych, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami  związanymi z udzielaniem świadczeń zdrowotnych lub przetwarzaniem danych osobowych,  prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
4.      Podstawa prawna podania danych osobowych wynika z art. 24, art. 25 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 ze. zm.); art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f), art. 9 ust. 2 lit. h) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO); art. 3 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.); art. 54 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz.U. 1999 Nr 60 poz. 636 ze zm.) lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.
5.      Administrator przechowuje dane osobowe przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, lub do dnia przedawnienia roszczeń z tytułu umowy oświadczenie usług lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z wyjątkiem:
a)       dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
b)      dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
c)       zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
d)      skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
– 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
– 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
e)      dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat zdrowotnych.
6.      Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych  jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, podmioty upoważnione na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 ze. zm.), biura informacji gospodarczej, podmioty świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, płatnicze, finansowo-księgowe, informatyczne.
7.      Pacjent posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
8.      W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Pacjent ma prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9.      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług zdrowotnych. Pacjent zobowiązany jest do ich podania. Niepodanie danych osobowych powoduje niemożliwość prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej i udzielania świadczeń zdrowotnych.
10.  Pacjent ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadku przetwarzania danych niezbędnych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią, lub w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
11.  Pacjent posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza RODO.