REJESTRACJA


Konferencja Sportowiec Amator, 11-12.01.2019 r.

DANE OSOBOWE:

DANE DO FAKTURY:

ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ W:

Dane niezbędne do wykonania przelewu bankowego zostaną przesłane przez organizatora w wiadomości e-mail z potwierdzającej rejestrację.

W przypadku rezygnacji z sympozjum po 31.12.2018 r. uczestnik ponosi pełen koszt uczestnictwa.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aleksander IV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie w celach związanym z rejestracją, udziałem w Sympozjum Sportowiec Amator, przesyłaniem ofert udziału w szkoleniach i innych materiałów marketingowych drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie usługi.

W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na otrzymywanie od Aleksander IV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ofert udziału w szkoleniach i innych materiałów marketingowych drogą elektroniczną.
Zgoda

Informacja w związku ze zbieraniem danych osobowych
• Administratorem Pani/a danych osobowych jest podmiot leczniczy Aleksander IV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323292, posiadającą NIP 5242676270, REGON 141735293,e-mail: ortopedika@ortopedika.pl , tel. +48(22)5102660.
• Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@ortopedika.pl, adres: ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa.
• Dane osobowe zbierane są w celach związanym z rejestracją, udziałem w Sympozjum Sportowiec Amator, przesyłaniem ofert udziału w szkoleniach i innych materiałów marketingowych drogą elektroniczną.
• Podstawa prawna podania danych osobowych wynika odpowiednio z art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).
• Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, płatnicze, finansowo-księgowe, informatyczne.
• Administrator przechowuje dane osobowe prze okres do końca 2025 roku.
• Posiada Pani/n prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych.
• W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Pani/n ma prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
• Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub/i warunkiem rejestracji i uczestnictwa w Sympozjum Sportowiec Amator oraz przesyłania materiałów marketingowych. Niepodanie danych uniemożliwia rejestrację i uczestnictwo w Sympozjum Sportowiec Amator oraz przesyłanie materiałów marketingowych.
• Ma Pani/n prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
• W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza RODO posiada Pani/n prawo wniesienia skargi organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO).

PATRONAT:

SPONSORZY: